ماده ۲۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب

از ویکی حقوق

پس از انقضاي مواعد مذكور در ماده (۳) اين قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احكام مندرج در تبصره‌ هاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنين ماده (۶۶) قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اشخاص مشمول اين قانون منتفي مي‌ شود.