مادده ۱۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب

از ویکی حقوق