رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت و احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۸۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوع(۱)-احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (۲)-احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت
قاضیگودرزی
حجت سبزواری نژاد
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره (۱)-احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (۲)-احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت: ۱- کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، از فوقالعاده اضافهکار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد. ۲- کمکهای هزینههای رفاهی شامل حق مسکن، کمک هزینه ایاب و ذهاب، از فوقالعادهها و مزایای غیر مستمر بوده و در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ نمیشود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست شاکی [احتساب فوق العاده اضافه کاری و کمک های رفاهی حق مسکن، کمک هزینه ایاب و ذهاب در پاداش پایان خدمت] و مستندات پیوست آن و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه مثبوت به شماره ...؛ نظر به اینکه شاکی در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ بازنشسته گردیده و طبق ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ الی ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز حاکی از احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده مذکور است، بنابراین شکایت در خصوص احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت موجه تشخیص داده می شود، با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت متناسب با سال های پرداخت حق بیمه اضافه کاری صادر و اعلام می گردد و نظر به این که طبق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت می شود و طبق تبصره ماده ۷۶ این قانون فوق العاده های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مذکور فوق العاده مستمر تلقی می گردند و با این وصف احتساب سایر فوق العاده ها در پاداش پایان خدمت مستخدمین بازنشسته غیر از فوق العاده های مقرر در بند های یاد شده از ماده ۶۸ قانون اخیرالذکر جواز قانونی ندارد و در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ حکمی بابت احتساب کمک های هزینه های رفاهی شامل حق مسکن، کمک هزینه ایاب و ذهاب ذکر نشده است و رأی وحدت رویه مذکور هم حکم به رد شکایت در این خصوص را صحیح دانسته است، بنابراین شکایت در خصوص احتساب کمک های رفاهی در پاداش پابان خدمت غیر موجه تشخیص با استناد به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری

گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات شرکت در دادخواست تجدیدنظرخواهی از آن جایی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به [را] فراهم آورد از سوی شرکت تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به، غیر وارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی شرکت مذکور را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد مهری