اختیار محض

از ویکی حقوق

به عمل حقوقی مستقل از غصب و حق ارتفاق، اختیار محض گویند. [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80520