اصل 60 قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل شصتم قانون اساسی)
صفحهٔ تغییرمسیر