تفلیس

از ویکی حقوق

به ممنوع شدن بدهکار از تصرف در دارایی خویش، تفلیس گویند.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۳۸۰ قانون مدنی

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646868