حالت تعلیق

از ویکی حقوق

حالت تعلیق [۱]یکی از حالات کارمندان رسمی است که مطابق آن کارمند ممکم است بر اساس تصمیم مراجع هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر مراجع قضایی از خدمت معلق شود. هم چنین ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ما ه 9 اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 87 نیز این حالت را پیشبینی کرده است.[۲]

منابع

  1. ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402508