خیار استحقاق

از ویکی حقوق

خیار استحقاق عبارت از خیاری است که به سبب مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض مبیع برای مشتری حاصل می شود.[۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420736