دعاوی سجلی

از ویکی حقوق

به دعاوی مرتبط با شناسنامه، دعاوی سجلی گویند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330588