زن محصنه

از ویکی حقوق

احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد.در این صورت اگر زن زنا کند،حد رجم بر او جاری میشود.[۱]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361136