سند دولتی

از ویکی حقوق

سند دولتی سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت های او،با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند،تنظیم شده است.این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.[۱]

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800