ضمان موصی

از ویکی حقوق

ضمان موصی یعنی اگر موصی در وصیت به تملیک منافع موجب ضرر ورثه خود در مازاد بر ثلث گردد؛ ضامن است.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335192