غایب از موطن خویش

از ویکی حقوق

غایب از موطن خویش، یعنی کسی که از اقامتگاه خود، غیبت نموده باشد.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439856