فرض

از ویکی حقوق

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.[۱] به عبارت دیگر فرض یعنی سهامی معین برای هر یک از ورثه که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرارگرفته است.[۲] اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.[۳]

در حکم فرض

در حکم فرض، یعنی سهمی معین از ترکه، حتی درصورت عدم ذکر در قرآن. [۴]

منابع

  1. ماده ۸۹۴ قانون مدنی
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162496
  3. ماده ۸۹۶ قانون مدنی
  4. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1156936