قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

از ویکی حقوق

این قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.