ماده 23 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 23 قانون کار: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

در مواردی که کارگر فوت کند، سه ماه به میزان آخرین حقوق دریافتی را باید سازمان تأمین اجتماعی به عائله تحت تکلف متوفی پرداخت نماید. در مواردی که بیماری کارگر ناشی از حادثه یا حرفه باشد و بیماری آن طولانی گردد و احتمال بازگشت به کار او ممکن نباشد از اولین بروز بیماری و برای بیماریهایی که ناشی از کار نباشد،از روز چهارم بیماری تا پایان مدت بیماری غرامت سازمان تأمین اجتماعی طبق دستمزد پرداخت میشود.[۱]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119040