آيين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان

از ویکی حقوق

آيين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

هيأت وزيران در جلسه 13 /11 /1395 به پيشنهاد شماره 512344 مورخ 26 /2 /1395 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (7) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- آيين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان را به شرح زير تصويب كرد:

مصوب 1395,11,13

ماده 1- فوق العاده نوبت كاري به متصديان مشاغلي پرداخت مي شود كه در نوبت هاي غيرمتعارف ساعات اداري به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظيفه هستند. نوبت هاي غيرمتعارف عبارتند از:

الف - يك نوبتي دايم (شب تا صبح)

ب - دو نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح)

پ - سه نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)

ت- دو نوبتي منظم (عصر تا شب - شب تا صبح)

ث - دو نوبتي منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر)

ج - يك نوبتي دايم (عصر تا شب)

چ - تركيب و يا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده 2- فوق العاده نوبت كاري براي موارد مذكور در ماده (1) آيين نامه به شرح زير به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

الف - يك نوبتي دايم (شب تا صبح) معادل ريالي سي درصد (30%) حق شغل كارمند

ب - دو نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح) معادل ريالي بيست و هشت درصد (28%) حق شغل كارمند

پ - سه نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ريالي بيست و شش درصد (26%) حق شغل كارمند

ت - دو نوبتي منظم (عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ريالي بيست و چهار درصد (24%) حق شغل كارمند

ث - دو نوبتي منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر) معادل ريالي بيست و چهار درصد (24%) حق شغل كارمند

ج - يك نوبتي دايم (عصر تا شب) معادل ريالي بيست درصد (20%) حق شغل كارمند

چ - تركيب و يا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ريالي بيست و پنج درصد (25%) حق شغل كارمند

ماده 3- كارمنداني كه به صورت غيرمنظم و بر حسب نوبت به صورت كشيك يا عناوين مشابه آن در هر يك از حالات زماني عهده دار انجام مسئوليت هاي محوله باشند، مشمول پرداخت فوق العاده نوبت كاري نبوده و با رعايت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه كار ساعتي برخوردار خواهند بود.

ماده 4- هزينه جابجايي محل خدمت در داخل كشور به كارمندان رسمي و پيماني تعلق خواهد گرفت كه به موجب حكم رسمي محل جغرافيايي خدمت آنان به تشخيص دستگاه اجرايي از يك شهرستان به شهرستان ديگر به صورت قطعي (انتقال دايم) تغيير يابد. مبلغ ريالي هزينه مذكور بر مبناي كوتاه ترين فاصله زميني اعلام شده بين دو محل توسط وزارت راه و شهرسازي بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاي هر نفر براي هر كيلومتر، معادل يك دوم ضريب حقوق سالانه موضوع ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري مطابق فرمول زير قابل پرداخت است:

‍‌‍[تعداد نفرات ضربدر مسافت طي شده (كيلومتر) ضربدر 2 /1 ضريب حقوق سالانه = هزينه جابه جايي محل خدمت در داخل كشور]

تبصره - به كارمندي كه همسر وي در يكي از دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه اشتغال دارد و به وي هزينه جابجايي محل خدمت پرداخت شده است، هزينه جابجايي محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

ماده 5- به كارمنداني كه به تشخيص دستگاه اجرايي براساس مفاد اين آيين نامه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي كند، علاوه بر هزينه جابجايي محل خدمت مقرر در ماده (4) اين آيين نامه براي جبران هزينه هاي ناشي از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان به محل جديد خدمت در صورتي كه فاصله محل جديد خدمت از محل قبلي تا يكصد و پنجاه كيلومتر باشد، معادل نصف و در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد، معادل يك ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر پرداخت مي شود.

ماده 6- هزينه هاي موضوع اين آيين نامه به كارمنداني كه محل جغرافيايي خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از كشور تغيير مي يابد و يا در خارج از كشور تغيير پيدا مي كند، براساس مقررات مربوط به پرداخت هزينه سفر وحمل اثاثيه مأمورين ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است.

ماده 7- پرداخت هزينه هاي جابجايي محل خدمت كارمندان در صورت جابجايي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه اجرايي ديگر توسط محل خدمت دستگاه جديد كارمند پرداخت مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري