آیین نامه اجرایی بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق

آيين‌نامه اجرايي بند ج و تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوري

(تصویبنامه شماره ۲۳۱۴۰۰/ت۴۳۹۰۹ك مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ هیأت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت بند (ط) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۷۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ آيين‌نامه بند و تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري

ماده ۱- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند سمت مديران حرفه‌اي را قبل از انقضاي مدت چهارسال در يكي از حالات زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند:

۱- انتصاب به مقام بالاتر.

۲- انتصاب به عنوان مقام سياسي يا همتراز آن.

۳- درخواست مدير مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.

۴- طي دوره‌هاي آموزشي موردنياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه اجرايي آموزش مديران موضوع ماده (۵۶) قانون مديريت خدمات كشوري.

۵- كسب حداقل (۸۵%) كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي براي بالاتر.

۶- از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي.

۷- بيماري به تشخيص پزشك معتمد دستگاه.

۸- ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تأييد بالاترين مقام دستگاه.

۹- براساس حكم مراجع قضايي و يا هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه.

۱۰- دو سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از (۷۰%) كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد/ يا يك سال پايين‌تر از (۶۰%).

۱۱- حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت.

۱۲- واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي از طرق مقرر در فصل دوم قانون.

۱۳- تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي.

ماده ۲- دستگاه‌هاي اجرايي يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي ذكرشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري را به عنوان پست ثابت در تشكيلات تفصيلي خود مشخص و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمور مي‌رسانند و در تغيير آن نيز همين مراحل طي خواهدشد.

ماده ۳- شرايط انتصاب مدير ثابت در دستگاه‌هاي اجرايي به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ فرد موردنظر كارمند رسمي باشد.

ب ـ داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفيد و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.

تبصره ـ دستگاه‌ها مي‌توانند علاوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني اعمال نمايند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور