استخدام رسمی

از ویکی حقوق

استخدام رسمی

در قانون استخدام کشوری 1345 مستخدم رسمی شخصی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی مشمول این قانون استخدام شده باشد. اما در قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 این اصطلاح تعریف نشده است، اما قیودی برای آن معین شده است، از جمله:

طبق بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری[۱] استخدام رسمی اختصاص به تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد.[۲]

منابع

  1. ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321352