استخدام پیمانی

از ویکی حقوق

استخدام پیمانی

این نوع استخدام مختص پست های موقت سازمانی است و برای مدت معین این نوع استخدام انجام می شود. اما دورزه زمانی مورد نظر را قانون معین نکرده است. اما طبق استنباطات از مواد قانون می توان بیان داشت که استمرار این نوع استخدام بستگی به استمرار پست سازمانی و حذف یا بقاء آن دارد.[۱]

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321360