استعفا

از ویکی حقوق

استعفا[۱] حالتی است که کارمند قصد و تمایل خود را به ترک سازمانی که در آن خدمت می کند اعلام می دارد، استعفا هنگامی تحقق می یابد که دستگاه اجرایی با حکم رسمی موافقت کند.[۲]

در قانون مدیریت خدمات کشوری استعفا یکی از حالت انتزاع کارمندان ار خدمت دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، اما چگونگی و شرایط آن معین نشده که در این مورد می توان مقررات قانون استخدام کشوری را معتبر دانست.[۳]

منابع

  1. ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321132
  3. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3901884