التصاق

از ویکی حقوق

التصاق: پیوست شیئی به مال غیرمنقول، به طوری که شیئ منصوب، جزئی از مال غیرمنقول محسوب گردد؛ التصاق گویند. [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83004