امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

از ویکی حقوق

امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

آن دسته از امور تصدی گری است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی[۱]

منابع