بریّات عمومی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از بریات عمومی)

بریّات عمومی، یعنی امور خیریه برای رسیدن به اهداف حسنه.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109956