تجاهر

از ویکی حقوق

تجاهر در حقوق جزا با "علن"مترادف است.[۱]

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113632