تخلف اداری

از ویکی حقوق

تخلف اداری: در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65 تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلق باشد، در قانون مصوب 72 اما تعریفی از تخلف اداری به عمل نیامده است و فقط مصادیق آن را برشمرده است.[۱][۲]

منابع

  1. ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900248