تصرف حقوقی

از ویکی حقوق

به تصرفی که در نتیجه عقود یا ایقاعات به وجود آید، تصرف حقوقی گویند [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115264