تفضیل

از ویکی حقوق

به عدم تساوی حصه موقوفٌ علیهم، در استفاده از منفع موقوفه، تفضیل گویند.[۱]

منابع

  1. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678292