توطئه

از ویکی حقوق

واژه توطئه به معنای مقدمه چینی، اسباب چینی و زمینه سازی برای امری می باشد.[۱]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813396