جمهوری

از ویکی حقوق

جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر نظامی است که در آن افزون بر عیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی های ملت، حقوق اقلیت ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی،اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و... بسشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل 2 قانون اساسی این کشور نیز می توان دریافت.که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می داند.[۱]

منابع

  1. بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712752