جنایت بر نفس

از ویکی حقوق

جنایت بر نفس اعم از قتل عمدی و سقط جنین عمدی است که به دلیل آن حیات موجود زنده انسانی عمداً سلب می‌شود. گفتنی است اینکه در جنایت بر نفس قتل لزوماً عمدی باشد محل مناقشه است اما در عرف قضائی بر قتل غیرعمدی و خطئی جنایت بار نمی‌شود. همان‌طور که به قاتل غیرعمد جانی گفته نمی‌شود اما بر این که مرتکب قتل عمدی را جانی گویند، تردیدی وجود ندارد.[۱]

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6361984