حالت اشتغال

از ویکی حقوق

حالت اشتغال [۱]، حالت عادی مستخدم اشتغال به خدمت، انجام وظایف و مسئولیت های معین شده مربوط به پست سازمانی توسط اوست که در مقابل آن حقوق و مزایا دریافت می کند.[۲]

منابع

  1. ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585328