حالت انتقال

از ویکی حقوق

حالت انتقال عبارت است از آن که مستخدام رسمی از خدمت یک وزارت خانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.[۱]

همچنین در صورتی که تمام یا بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار گردد، کارمندان رسمی یا ثابت آن دستگاه به دستگاه اجرایی دیگری انتقال خواهند یافت.[۲]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321108
  2. ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری