حالت انفصال دائم

از ویکی حقوق

حالت انفصال دائم؛ یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود.

منابع