حالت بازخرید

از ویکی حقوق

حالت بازخرید به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری حالتی است که در صورت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی صورت می گیرد یا به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارکنان در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب یا طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مجازات اداری صورت می گیرد.[۱]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321136