خدمت دولت

از ویکی حقوق

خدمت دولت عبارت است از انجام کارهایی که بر حسب حکم رسمی دولت اعم از آن که محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه های ملی و اعم از این که حقوقی در مقابل خدمت فرد داده شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه ها، وقتی از طرف دولت در ضمن حکم رسمی مأموریت باشد.[۱]

منابع

  1. رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4119028