خودکشی

از ویکی حقوق

اقدام شخص به کاری، که موجب سلب حیات خویش گردد را، خودکشی گویند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330176