دشمن

از ویکی حقوق

تعریف حقوقدانان

منظور از دشمن در مواد قانونی، هر فرد، گروه، سازمان یا دولتی است که در جهت مقابله و مبارزه با نظام تلاش میکند هرچند تابعیت ایرانی داشته باشد، فلذا دولت بودن و یا خارجی بودن در احراز این عنوان شرط نیست.[۱]

تعریف قانونی:

منظور از دشمن، اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌ بر ضد امنیت ملی است. ( ماده 25 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382)

بر اساس تبصره این ماده، اگر برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع‌ از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد‌بود.[۲]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714524
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714644