رائش

از ویکی حقوق

دهنده رشوه را راشی گویند و گیرنده را مرتشی.اگر واسطه ای بین آنان باشد او را رائش نامند. [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331744