رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۴۶۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۴۶۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
قاضیعلی اکابری
جواد جباری
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی: عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح های مذکور نیست و تنها درصورت عدم تملک املاک واقع در طرح ، مالک از حقوق مالکانه اش برخوردار می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

اولا دعوی مطروحه [ابطال طرح بهداشتی درمانی مندرج در طرح تفصیلی مصوب ... کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری] توجهی به طرف شکایت ردیف ۲ [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان] ندارد، مستندا به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد، ثانیا نسبت به دعوی شکات به طرفیت کمیسیون ماده ۵ صدرالذکر نظر به دلایل ذیل ۱- طبق ضوابط و ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها در صورت عدم تملک ظرف مدت قانونی مالک تنها از حقوق مالکانه برخوردار است (از قبیل فروش، اخذ پروانه، اجاره ،....) ۲- طبق رأی شماره ۱۰۲-۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح های مصوب کمیسیون ماده ۵ قابلیت ابطال ندارد، ۳- شکات دلیل و مستندی بر ابطال طرح ارائه نکرده اند، علیهذا دعوی در این خصوص غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی و قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدید نظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - علی اکابری