رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آراء قابل اعاده دادرسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۹۸۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۹۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآراء قابل اعاده دادرسی
قاضیمرتضی عاشوری
حمیدرضاشریعت فر
علیقلی فرح پور
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آراء قابل اعاده دادرسی: تنها احکام قطعی قابل اعاده دادرسی می باشند و قرارها قابلیت اعاده دادرسی را ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

توجها به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رأی به اعاده می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است فلذا و به تجویز ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرائی رأی شماره ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و حسب ماده ۳۹ قانون دیوان سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری[قرار دیوان] نظر به اینکه حسب اعلام شهرداری رأی مورد شکایت توسط شاکی اجراء شده و رسیدگی به ماهیت قضیه منتفی گردیده مستندا به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه۳۰دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری[قرار دیوان] نظر به اینکه دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی در قالب قرار رد شکایت صادر گردیده و شاکی طبق ضوابط و مقررات حق طرح مجدد شکایت را داشته و لذا موضوع از مصادیق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و دعوی برابر قانون طرح نشده به استناد ماده ۱۷ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مزبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریوکیل شاکی در دادخواست تقدیمی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره دادنامه ... نموده است. رای مذکور متعاقب آرای صادره ازشعبه ... دیوان عدالت اداری به شماره ... صادر شده است. بدین توضیح که به شرح دادنامه ... تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. باوکالت آقایان ر. ف. و ب. به لحاظ اینکه موجبی برای اعاده دادرسی وجود ندارد رد شده است. لذا تقاضای اعاده دادرسی مجدد از رای صادره از این شعبه مبنی به رد تجدیدنظرخواهی اولا توجیهی قانونی ندارد، ثانیا مدرکی که مشمول یکی ازجهات مندرج در ماده ۹۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد ارائه نشده است. لذا مستندا به ماده ۱۰۲ از همان قانون قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا توجه به اینکه طبق نص صریح ماده ۹۸ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط احکام قطعی قابلیت اعاده دادرسی را دارد، درحالیکه شاکی در مورد قرار صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی نموده است و با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید و ابرام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور
فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[قرار دیوان] نظر به اینکه حسب اعلام شهرداری رأی مورد شکایت توسط شاکی اجراء شده و رسیدگی به ماهیت قضیه منتفی گردیده مستندا به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه۳۰دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری[قرار دیوان] نظر به اینکه دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی در قالب قرار رد شکایت صادر گردیده و شاکی طبق ضوابط و مقررات حق طرح مجدد شکایت را داشته و لذا موضوع از مصادیق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و دعوی برابر قانون طرح نشده به استناد ماده ۱۷ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مزبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریوکیل شاکی در دادخواست تقدیمی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره دادنامه ... نموده است. رای مذکور متعاقب آرای صادره ازشعبه ... دیوان عدالت اداری به شماره ... صادر شده است. بدین توضیح که به شرح دادنامه ... تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. باوکالت آقایان ر. ف. و ب. به لحاظ اینکه موجبی برای اعاده دادرسی وجود ندارد رد شده است. لذا تقاضای اعاده دادرسی مجدد از رای صادره از این شعبه مبنی به رد تجدیدنظرخواهی اولا توجیهی قانونی ندارد، ثانیا مدرکی که مشمول یکی ازجهات مندرج در ماده ۹۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد ارائه نشده است. لذا مستندا به ماده ۱۰۲ از همان قانون قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا توجه به اینکه طبق نص صریح ماده ۹۸ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط احکام قطعی قابلیت اعاده دادرسی را دارد، درحالیکه شاکی در مورد قرار صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی نموده است و با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید و ابرام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور
فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره دادنامه ... نموده است. رای مذکور متعاقب آرای صادره ازشعبه ... دیوان عدالت اداری به شماره ... صادر شده است. بدین توضیح که به شرح دادنامه ... تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. باوکالت آقایان ر. ف. و ب. به لحاظ اینکه موجبی برای اعاده دادرسی وجود ندارد رد شده است. لذا تقاضای اعاده دادرسی مجدد از رای صادره از این شعبه مبنی به رد تجدیدنظرخواهی اولا توجیهی قانونی ندارد، ثانیا مدرکی که مشمول یکی ازجهات مندرج در ماده ۹۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد ارائه نشده است. لذا مستندا به ماده ۱۰۲ از همان قانون قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر