رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۹۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوان
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی
برقعی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوان: تصمیمات آرای هیأت مرکزی گزینش قضات، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اصل ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که استخدام قضات را ازجمله اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه دانسته و در واقع هیئت های بدوی و تجدید نظر گزینش و استخدام قضات که در اجرای آیین نامه گزینش قضات مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۶ تعیین گردیده، بنظر این هیأت محترم نظریه مشورتی به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه می نماید که پس از تأیید نظریه آنان توسط ریاست محترم قوه قضائیه و با سپری نمودن دوره کارآموزی آنان همراه خواهد بود، حکم قضایی توسط ایشان برای آنان صادر می گردد. لذا بنظر این مرجع به موجب قانون حق ورود و اظهار نظر در مورد اختیارات و وظایف ریاست محترم قوه قضائیه را ندارد. بنابراین شکایت شاکی خارج از صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری - برقعی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین مطابق ماده ۱۳ قانون گزینش آرای هیأت مرکزی گزینش قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و هیچ منعی برای رسیدگی به تصمیمات آرای هیأت مرکزی گزینش قضات در مقررات و قوانین مشهود نمی باشد و تصمیم هیأت مذکور بر خلاف استدلال بکار رفته در شعبه بدوی جنبه مشورتی نداشته، بلکه تصمیم لازم الاجراء می باشد. بنابراین با پذیرش تجدید نظرخواهی و مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی