رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آزمایشگاهها و قابلیت واگذاری آنها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآزمایشگاهها و قابلیت واگذاری آنها
قاضیاحمدرحیمی
نبی اله کرمی
محمدی زاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آزمایشگاهها و قابلیت واگذاری آنها: آزمایشگاه قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی باشد؛ فلذا مشمول تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه و ماده ۱۲ قاون کار نمی گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ف. ه. علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جهرم به خواسته اعتراض به رای شماره ... هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، صرفنظر از عدم احراز اینکه کلیه کارکنان آزمایشگاه قبلی با تمام دستگاهها و تجهیزات در اختیار آزمایشگاه دکتر ه. قرار گرفته است، با توجه به اینکه آزمایشگاه دکتر ه. طبق پروانه تاسیس وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۴ تاسیس گرید و هیچگونه ارتباطی با آزمایشگاه قبلی نداشته و آزمایشگاه قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی باشد و تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه تلقی نمی گردد تا مشمول ماده ۱۲ قانون کار تلقی گردد؛ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری

محمدی زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نسبت که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احمد رحیمی - نبی اله کرمی