رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن حق بیمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۰۱۵۳۰
شماره دادنامه۹۰۱۵۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۸دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآمره بودن حق بیمه
قاضیمحمدرضا شجاعی نوری
کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن حق بیمه: پرداخت حق بیمه کارگر و کارمند، قانون آمره بوده و قابل مصالحه و سازش نیست.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بلوار فردوس تهران به خواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف به شماره ۱۱ مورخ ۷/۶/۹۰ نظربه اینکه مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا پرداخت حق بیمه کارگر به عهده کارفرماست و حق بیمه قابل مصالحه با کارگر نبوده است و هر گونه ادعا در مورد موضوع ماده ۱۴۸ از قانون کار و جاهت ندارد. لذا دیوان به استناد ماده مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر واعلام می کند. این رأی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

کرمی - شجاعی نوری