رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه و زمان تحقق حق سنوات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۳۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوع(۱)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(۲)- زمان تحقق حق سنوات
قاضیهمت کلی وند
منیژه اسکندری
علی اصغرجعفری ورامینی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره (۱)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(۲)- زمان تحقق حق سنوات: (۱)- پرداخت حق بیمه معوقه، از قوانین آمره می باشد و گذشت کارگر یا سلب حق شکایت از وی فاقد وجاهت قانونی است. (۲)-حق سنوات و مزایای پایان کار کارگر، از حقوق اتفاقی است که پس از قطع رابطه کارگر- کارفرمایی محقق می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شرکت ه. به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره...، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از کارگر و کارفرما، اولا حق بیمه معوقه قابل گذشت از ناحیه کارگر نیست و از حقوق آمره قانونی است، از طرفی حق سنوات و مزایای پایان کار از حقوق اتفاقی است که پس از قطع رابطه کاری به وجود می آید، ثانیا سلب حق شکایت از ناحیه کارگری که حقوق وی برابر مقررات پرداخت نشده است، تعهدی برخلاف مقرره ماده ۸ قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می باشد، لذا شکایت شاکی غیر وارد، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری

کلیوند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ایراد و اعتراضی که موجب نقض یا ابطال رأی شعبه بدوی را فراهم نماید از ناحیه تجدید نظر خواه ابراز نشده و چون رأی معترض عنه منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است، لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جعفری ورامینی - اسکندری