رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال تقسیط نامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۱۶/۹۰/۴۲۴۱
شماره دادنامه۱۶/۹۰/۴۲۴۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۶دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابطال تقسیط نامه
قاضیباقری
عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال تقسیط نامه: ابطال تقسیط نامه بدون نقض رأی هیأت تشخیص مطالبات فاقد اثر قانونی است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظربه اینکه مطالبه حق بیمه به استناد رأی هیأت تشخیص مطالبات می باشد و تا زمانی که رأی مذکور نقض یا ابطال نگردد ابطال تقسیط نامه فاقد اثرقانونی است لذا شکایت شاکی موجه نیست و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

باقری- عبدالمنافی