رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شهرداری و صلاحیت دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۴۱۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۴۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابطال نامه شهرداری و صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضیمرتضی عاشوری
علیقلی فرح پور
حمیدرضاشریعت فر
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شهرداری و صلاحیت دیوان عدالت اداری: رسیدگی به خواسته ی ابطال نامه شهرداری به طرفیت شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با صرف نظر از دادنامه های شماره ... و ... شعبه دوم دادگاه عمومی اهر در دادگاه تجدید نظر استان .... و با قطع نظر از اینکه هیچ یک از شکات، دلیل مالکیت و سند رسمی ارائه ننموده و سند مالکیت مخاطب نامه نیز تقدیم نشده است، مع الوصف و با عنایت به اینکه موضوع خواسته و ابطال نامه در پاسخ مخاطب صورت گرفته و رسیدگی و ابطال آن خارج از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشخیص و لذا ایراد شهرداری را وارد دانسته و چون شکایت حسب ماده ۱۷ قانون مذکور برابر قانون طرح نشده، قرار رد آن صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مزبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند، با توجه به اینکه شکات در پرونده تقدیمی به شعبه بدوی دیوان، خواسته خود را ابطال و بی اعتباری نامه شماره ... مورخه ... شهرداری شهرستان اهر اعلام و تقاضای مزبور به طرفیت شهرداری به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری می باشد و قرار صادره منطبق با ماده ۱۷ نمی باشد، تجدیدنظرخواهی وارد، تشخیص مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ... مورخه ... پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شعبه مربوطه اعاده می گردد . رای صادره قطعی است.

رئیس و مشتساران شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور