رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه کمیسیون پزشکی و صلاحیت دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۱۷/۹۱/۹۱۰۰۵۵
شماره دادنامه۱۷/۹۱/۹۱۰۰۵۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۷دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابطال نظریه کمیسیون پزشکی و صلاحیت دیوان
قاضیرحیمی
روحی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه کمیسیون پزشکی و صلاحیت دیوان: وفق دادنامه ۷۹ اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۵ که در اصلاح رأی وحدت رویه ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۷۳ صادر شده، دیوان صلاحیت دارد نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی را از حیث تاریخ شروع بیماری منجر به از کارافتادگی کلی ابطال نماید.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی خانم (ف .ق.) فرزند(غ .) به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان خوانده اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی متبوع سازمان که شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی شاکی را به علت بیماری آسم از تاریخ ۱/۱/۸۳ اعلام نموده تا به علت شرط فقدان ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یکسال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کارافتادگی محروم از برقراری مستمری از کار افتادگی کلی شده بود و سازمان خوانده نیز طی جوابیه شماره ۳۰۸۰ ۹/۲/۹۱ اجمالا به جهت فراهم نبودن شرایط مذکور خواستار رد شکایت که به مراتب معروضه نظربه این که آخرین اراده اکثریت مطلق اعضاء هیات عمومی دیوان مزبور که دردادنامه اصلاحی شماره ۷۹ ۱۷/۱۲/۱۳۸۵ آن هیات تبلور یافته که درخصوص تشخیص تاریخ شروع بیماری از رأی وحدت رویه سابقه خود عدول نموده و از طرفی شاکی مدتها پس از تاریخ مذکور اشتغال به کار داشته و حق بیمه پرداخت نموده است مضافا اینکه مقصود و مراد قانون گذار از تاریخ شروع و ابتلای بیماری زمانی است که بیمه شده از آن زمان قادر به فعالیت و ادامه کارنباشد درحالیکه اوراق استنادی حکایت از ادامه فعالیت نامبرده تا مدتها پس از تاریخ شروع دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و عدم دفاع موثر از جانب سازمان مشتکی عنه مستندا بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون پزشکی موضوع خواسته ازحیث شروع بیماری و طرح رسیدگی مجدد درکمیسیون صادر و اعلام می گردد . رأی صادره مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

رحیمی- روحی