رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ اتهام جدید و اعطای مهلت دفاع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۲۲/۹۰/۱۸۰۹
شماره دادنامه۲۲/۹۰/۱۸۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابلاغ اتهام جدید و اعطای مهلت دفاع
قاضیفرزد
برومند
عرفان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ اتهام جدید و اعطای مهلت دفاع: رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل عدم ابلاغ اتهام جدید و اعطای مهلت برای دفاع از آن، نقض میگردد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه متهم پرونده تخلفاتی باستناد مفاد پرونده تخلفاتی بخصوص مفاد رأی قابل پژوهش ، مطابق بند ۲۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت پیگرد اداری قرار گرفته و در نهایت به موجب رأی معترض عنه به شماه ۱۷-۱۰/۱۲/۱۳۸۹ از اتهام اعتیاد به مواد مخدر برائت حاصل نموده است لیکن هیأت تجدید نظر ذیربط بدون رعایت تشریفات مربوطه از جمله ابلاغ اتهام جدید و اخذ دفاع با اعطاء مهلت با انتساب اتهام موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون فوق الذکر (نقض قوانین و مقررات) رأی بر محکومیت متهم پرونده تخلفاتی مذکور داده است مضافا اینکه هیات مزبور علاوه بر نقض ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ، دقیقا مشخص ننموده که چه قانون یا مقر ره ای توسط متهم پرونده تخلفاتی فوق الذکر مورد نقض قرار گرفته است بنابراین رأی مورد اعتراض مزبور قابلیت نقض را از این جهات دارا بوده ، ضمن ، صدور حکم به ورود شکایت در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و به موجب ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی مورد اعتراض را نقض و پرونده جهت رفع نواقض مربوطه و صدور رأی جدید مجددا به همان هیات ارجاع می گردد این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

عرفان -برومند-فرزد