رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ انشایی پست مدیریتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۵۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابلاغ انشایی پست مدیریتی
قاضیذبیح اله واحدی
حجت سبزواری نژاد
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ انشایی پست مدیریتی: صرف ابلاغ انشایی پست مدیریتی، مجوز بهره مندی از امتیازات مدیریت نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۹۸ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

نظر به اینکه شاکی، حکم کارگزینی که در آن پست وی مدیریت و ریاست قید و درج شده باشد ارائه ننموده و ابلاغ های ایشان انشایی بوده است و دفتر امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه شماره ۸۰/۲/۲۳-۶۲۵/۱۰/۲۰۰ عنوان نموده که ابلاغ انشایی، مجوز بهره مندی از امتیازات مدیریت نمی باشد، بنابراین به جهت فوق خواسته شاکی موجه به نظر نمی رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت (۲۰) روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات تجدید نظر خواه در دادخواست تجدید نظر خواهی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۸۷/۱۱/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجایی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض عنه فراهم آورد از سوی تجدید نظر خواه ابراز نشده است، تجدید نظر خواهی از دادنامه معترض به غیر وارد، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدید نظر خواهی سازمان مذکور را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد مهری